Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

ΜΕΝΟΥ

Με τους παρόντες Γενικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την Εμπορία και Προμήθεια Φυσικού Αερίου, (στο εξής καλούμενη «Εταιρεία»), και ο Πελάτης (Τελικός Πελάτης), τα ειδικότερα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (στο εξής καλούμενη «Σύμβαση») και στην οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οι παρόντες Γενικοί Όροι, συμφωνούν για την προμήθεια φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες ως ακολούθως:

1. Γενικά

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Σύμβασης Προμήθειας, στο εξής «Γ.Ο.Σ.Π.» και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με αυτούς, καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν την αγορά αερίου και τους  όρους της Άδειας Προμήθειας που χορηγήθηκε στην Εταιρεία από την αρμόδια Αρχή και  διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:    

- Ισότητα των Πελατών άνευ διακρίσεων φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων.

  - Αντικειμενικότητα, αμεροληψία και δικαιοσύνη έναντι των Πελατών.

  - Συνεχής και σταθερή παροχή φυσικού αερίου, στο βαθμό που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

- Συνεργασία με τον Πελάτη για τη βελτιστοποίηση της Υπηρεσίας προμήθειας φυσικού αερίου.

  - Αποτελεσματικότητα και σωστή διαχείριση.

Οι Γ.Ο.Σ.Π. αναρτώνται από την Εταιρεία στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των Πελατών, αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι  Γ.Ο.Σ.Π. θα τροποποιούνται εκ μέρους της Εταιρείας, εφόσον απαιτείται για ειδικό και σπουδαίο λόγο,  μετά από την προηγούμενη έγκρισή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και θα εναρμονίζονται με  την κείμενη νομοθεσία που διέπει τον τομέα προμήθειας Φυσικού Αερίου, που ενδέχεται να υπάρξει μετά την δημοσίευση του παρόντος.