Η υπηρεσια δεν ειναι προσωρινά διαθέσιμη.


Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.epaenergy.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο www.epaenergy.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Ποιότητα, Υγεία & Ασφάλεια

ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (Σύστημα Διαχείρισης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (Πρότυπα). Το Σύστημα Διαχείρισης διέπει τις λειτουργίες της Εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών και την διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και τρίτων.
Η Εταιρεία ολοκληρώνει τον ανασχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών στο Σύστημα Διαχείρισης, λόγω των αναγκών που απορρέουν από τον διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4001/2011. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης με τις απαιτήσεις των Προτύπων από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο και αναγνωρισμένου κύρους Φορέα Πιστοποίησης.
 

Πολιτική για την Ποιότητα και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, πολιτεία, κοινωνία), αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Έχοντας επίγνωση των παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 μέσω του οποίου:

  • εκπληρώνει τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών της και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,
  • λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας προμήθειας αερίου,
  • παρέχει στο προσωπικό της την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
  • λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,
  • δεσμεύεται να τηρεί, κατ’ ελάχιστον, όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
  • δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
  • λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
  • τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλόλητά της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ποιότητα και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.